ACADEMIC RECORD LÀ GÌ

  -  
Từ vựng giờ đồng hồ Anh về chủ thể dạy dỗ để giúp chúng ta nói đến lịch học của mình, ngôi trường mình vẫn học tập, môn học bản thân đã theo, điểm thi thời điểm cuối kỳ là bao nhiêu.

Bạn đang xem: Academic record là gì

Quý khách hàng sẽ xem: Academic record là gì


*

6.academic transcript /ˌækəˈdemɪk ˈtrænskrɪpt /, grading schedule /ˈɡreɪdɪŋ ˈskedʒuːl /, results certificate /rɪˈzʌlt sərˈtɪfɪkət /: bảng điểm7.certificate /sərˈtɪfɪkət /, completion certificate /kəmˈpliːʃn sərˈtɪfɪkət / , graduation certificate/ˌɡrædʒuˈeɪʃn sərˈtɪfɪkət /: bằng, triệu chứng chỉ9. credit mania /ˈkredɪt ˈmeɪniə /, credit-driven practice /ˈkredɪt ˈdrɪvn ˈpræktɪs /: căn bệnh thành tích48. course book /kɔːrs bʊk/, textbook /ˈtekstbʊk/, teaching materials /ˈtiːtʃɪŋ məˈtɪriəlz/: giáo trình51. visiting lecturer /ˈvɪzɪtɪŋ ˈlektʃərər / visiting teacher /ˈvɪzɪtɪŋ ˈtiːtʃər/: thầy giáo thỉnh giảng56. president /ˈprezɪdənt/, rector /ˈrektər/; principal /ˈprɪnsəpl /, school head /skuːl hed /, headmaster /ˌhedˈmæstər /or headmistress /ˌhedˈmɪstrəs/: hiệu trưởng57. school records /skuːl ˈrekərd/, academic records /ˌækəˈdemɪk ˈrekərd/; school record book /skuːl ˈrekərd bʊk/: học bạ61. teacher training workshop /ˈtiːtʃər ˈtreɪnɪŋ ˈwɜːrkʃɑːp / , conference /ˈkɑːnfərəns/ : hội thảo giáo viên67. hall of residence /hɔːl əv ˈrezɪdəns / (Br) / dormitory /ˈdɔːrmətɔːri/ (dorm /dɔːrm/, Am): cam kết túc xá84. learner-centered /ˈlɜːrnər ˈsentərd/, learner-centeredness /ˈlɜːrnər sentərdnəs/: phương thức lấy fan học tập làm trung tâm88. prepare for a class/lesson /prɪˈper fər ə klæs /ˈlesn /, lesson preparation / ˈlesn ˌprepəˈreɪʃn/: soạn bài (câu hỏi làm cho của giáo viên)97. university/college entrance exam /ˌjuːnɪˈvɜːrsəti /ˈkɑːlɪdʒ ˈentrəns ɪɡˈzæm /: thi tuyển sinch đại học, cao đẳng108. primary /ˈpraɪmeri /, elementary /ˌelɪˈmentri /(school /skuːl /); primary education /ˈpraɪmeri ˌedʒuˈkeɪʃn/: tè học109. lower secondary school /ˈloʊər ˈsekənderi skuːl /, middle school /ˈmɪdl skuːl /, junior high school /ˈdʒuːniər haɪ skuːl /: trung học tập cơ sở110. upper-secondary school /ˈʌpər ˈsekənderi skuːl/, high school /haɪ skuːl/, secondary education /ˈsekənderi ˌedʒuˈkeɪʃn/: trung học tập phổ thông
*

▪ Giảng dạy theo giáo trình tất cả sẵn.

▪ Làm câu hỏi tận nơi, không phải tải.

▪ Thời gian huấn luyện và đào tạo linh hoạt.

▪ Chỉ cần có máy tính xách tay kết nối Internet bất biến, tai nghe, microphone bảo đảm an toàn cho bài toán dạy học online.

▪ Yêu cầu chứng chỉ:

TOEIC ≥ 850 hoặc IELTS ≥ 7.0.


*

▪ Học thẳng 1 thầy 1 trò xuyên suốt cả buổi học tập.

Xem thêm: Thông Tin Mới Về Cụ Bà Chơi Game Granny 3 Cho Người Mới, Cau Chuyen Mot Dong Song

▪ Lộ trình có phong cách thiết kế riêng biệt mang đến từng học tập viên khác biệt.

▪ Dựa bên trên kim chỉ nam, đặc điểm từng ngành vấn đề của học viên.

▪ Học đều thời gian những khu vực, thời hạn năng động.


*

▪ Được học tập tại môi trường thiên nhiên chuyên nghiệp hóa 7 năm kinh nghiệm tay nghề huấn luyện và đào tạo Tiếng Anh.

▪ Cam kết áp ra output bởi văn bản.

▪ Học lại MIỄN PHÍ cho đến lúc xong xuôi đầu ra output.

▪ tặng kèm MIỄN PHÍ giáo trình chuẩn chỉnh thế giới cùng tư liệu vào quy trình học tập.

▪ Đội ngũ giảng viên khủng, bên trên 900 Toeic.

Xem thêm: Cách Nắm Tay Thể Hiện Tình Cảm Của Hai Bạn? Cách Nắm Tay Thể Hiện Điều Gì Từ Tình Yêu Đôi Lứa


*

A/an/the là rất nhiều từ rất là thân quen trong giờ đồng hồ anh, bọn chúng được call là mạo từ bỏ. Có 2 một số loại mạo từ: mạo từ ko xác định cùng mạo từ bỏ xác minh.


tuongthan.vn Learning System - Hệ thống học tập tiếng Anh tiếp xúc toàn diện cho tất cả những người mới ban đầu.