Baseline Là Gì

  -  

Baseline (tạm dịch là Đường cơ sở) là phiên bản được phê duyệt của sản phẩm công việc mà chỉ có thể được thay đổi thông qua các quy trình kiểm soát thay đổichính thức và được sử dụng làm cơ sở để so sánh với kết quả thực tế. Đường cơ sở là một phần của Kế hoạch quản lý dự án (Project management plan).

Bạn đang xem: Baseline là gì


Scope baseline - Phạm vi cơ sở

Scope baseline (Phạm vi cơ sở) là phiên bản được phê duyệt của một tuyên bố phạm vi, cấu trúc phân chia công việc (WBS) và từ điển WBS liên quan của nó. Phạm vi cơ sở được sử dụng làm cơ sở để so sánh với kết quả thực thi thực tế trong lúc Kiểm soát và giám sát dự án. Phạm vi cơ sở chỉ có thể được thay đổi thông qua các thủ tục kiểm soát thay đổi chính thức. Phạm vi cơ sở là một thành phần của kế hoạch quản lý dự án và bao gồm các thành phần:

Planning package - Gói kế hoạch. Một tài khoản kiểm soát có thể bao gồm một hoặc nhiều gói kế hoạch. Một gói kế hoạch là thành phần của cấu trúc phân chia công việc WBS nằm dưới tài khoản kiểm soát và trên gói công việc, và có nội dung công việc đã biết nhưng không có hoạt động tiến độ chi tiết.

 

Schedule baseline - Tiến độ cơ sở

Schedule baseline (Tiến độ cơ sở) là phiên bản được phê duyệt của mô hình tiến độ (schedule model) mà được sử dụng làm cơ sở để so sánh với kết quả thực thi thực tế trong lúc Kiểm soát và giám sát dự án. Tiến độ cơ sở chỉ có thể được thay đổi thông qua các thủ tục kiểm soát thay đổi chính thức. Tiến độ cơ sở được chấp nhận và phê duyệt bởi các bên liên quan thích hợp sẽ có ngày bắt đầu cơ sở và ngày kết thúc cơ sở. Trong quá trình theo dõi và kiểm soát, ngày cơ sở được phê duyệt sẽ được so sánh với ngày bắt đầu và ngày kết thúc thực tế để xác định xem có xảy ra chênh lệch hay không. Tiến độ cơ sở là một thành phần của kế hoạch quản lý dự án.

 

Cost baseline - Chi phí cơ sở

Cost baseline (Chi phí cơ sở) là phiên bản được phê duyệt của ngân sách dự án theo từng giai đoạn và được sử dụng làm cơ sở để so sánh với kết quả kết quả thực thi thực tế trong lúc Kiểm soát và giám sát dự án. Chi phí cơ sở không bao gồm bất kỳ dự phòng quản lý (management reserve) nào, và chi phí cơ sở chỉ có thể được thay đổi thông qua các thủ tục kiểm soát thay đổi chính thức. Chi phí cơ sở được sử dụng làm cơ sở để so sánh với kết quả thực tế. Chi phí cơ sở được phát triển dưới dạng tổng của ngân sách được phê duyệt cho các hoạt động khác nhau.

Xem thêm: Các Mục Tiêu Phát Triển Bền Vững ( Sustainable Development Là Gì ?

*

Hình 7-8 minh họa các thành phần khác nhau của ngân sách dự án và đường cơ sở chi phí. Ước tính chi phí cho các hoạt động (Activity Cost Estimates) khác nhau của dự án, cùng với bất kỳ khoản dự phòng rủi ro (Contingency Reserve) nào cho các hoạt động này, được tổng hợp vào chi phí gói công việc (Work Package Cost Estimates) liên quan của chúng. Các ước tính chi phí gói công việc cùng với bất kỳ dự phòng rủi ro cho các gói công việc được tổng hợp vào các tài khoản kiểm soát (Control Account). Tổng các tài khoản kiểm soát tạo nên đường cơ sở chi phí (Cost Baseline). Do các ước tính chi phí tạo nên đường cơ sở chi phí được liên kết trực tiếp với các hoạt động, điều này cho phép một khung nhìn theo thời gian của chi phí cơ sở, và thường được hiển thị dưới dạng đường cong chữ S (S-curve). Đối với các dự án sử dụng Quản lý giá trị thu được EVM (Earned Value Management), đường cơ sở chi phí được gọi là đường cơ sở đo lường hiệu suất (performance measurement baseline).

Dự phòng quản lý (Management Reserve) được thêm vào đường cơ sở chi phí để tạo ra ngân sách dự án (project budget).

Lưu ý:

Dự phòng quản lý (Management Reserve) không thuộc quyền kiểm soát của các giám đốc dự án, và dự phòng quản lý dành để đối phó cho các “unknown-unknown”.Dự phòng rủi ro (Contingency Reserve) dành để đối với với các rủi ro đã xác định được, nghĩa là các “known-unknown”.

Xem thêm: Be Involved In Nghĩa Là Gì, Phân Biệt Involved In Và Involved With

 

Performance measurement baseline - Cơ sở đo lường hiệu suất

Performance measurement baseline (Cơ sở đo lường hiệu suất) là một kế hoạch phạm vi-tiến độ-chi phí tích hợp cho công việc dự án để từ đó việc thực thi dự án sẽ có thể đo lường và quản lý hiệu suất. Đây chính là kết hợp của Phạm vi cơ sở, Tiến độ cơ sở, và Chi phí cơ sở.

 

What is Project Management Plan? - Kế hoạch Quản lý dự án là gì?