Learn About Là Gì

  -  
學習·học tập hành·học tập hỏi·nghe thất·nghiên cứu·tìm hiểu·được biết·được nghe·biết được

*

After one brother lost his wife in death và he faced other painful circumstances, he said: “I learned that we cannot choose our tests, neither their time nor their frequency.

Bạn đang xem: Learn about là gì


Sau khi vợ của một anh tạ thế với anh đối mặt cùng với gần như yếu tố hoàn cảnh khổ sở khác, anh nói: “Tôi học tập được rằng chúng ta cần yếu lựa chọn một số loại thử thách như thế nào bản thân phải Chịu, cũng giống như thời gian hoặc mốc giới hạn xảy mang lại.
We learn a lot about the Detuongthan.vnl when we consider Jesus’ words to religious teachers of his day: “You are from your father the Detuongthan.vnl, & you wish to lớn bởi vì the desires of your father.
Chúng ta biết nhiều về Ma-quỉ lúc xem xét hồ hết lời Chúa Giê-su nói với những người dạy dỗ đạo vào thời ngài: “Các ngươi do phụ thân mình, là ma-quỉ, nhưng sinh ra; cùng các ngươi ý muốn làm nên sự ưa-hy vọng của phụ vương mình.
These exercises are tuongthan.vntal to lớn helping students underst& how the doctrinal statements they have been learning are relevant to modern circumstances.
Những bài bác tập này là rất cần thiết để giúp đỡ học sinh hiểu được những lời phát biểu về giáo lý chúng ta học được tương quan ra sao tới các yếu tố hoàn cảnh ngày nay.
So we were thrilled to lớn learn that the theme of this year’s district convention would be “God’s Prophetic Word.”
Vậy họ hết sức phấn khởi lúc được biết chủ đề của hội nghị địa hạt trong năm này là “Lời tiên tri của Đức Chúa Trời”.
In Australia, thousands of school students were inspired by Thunberg khổng lồ strike on Fridays, ignoring Prime Minister Scott Morrison"s Call for "more learning in schools và less actituongthan.vnsm".
Tại Úc, hàng ngàn học sinh đã làm được Thunberg truyền cảm giác để biểu tình vào sản phẩm Sáu, phớt lờ rất nhiều phản hồi của Thủ tướng mạo Scott Morrison về "học nhiều hơn nữa sinh hoạt ngôi trường với ít chuyển động hơn".
You have the advantage of knowing that they learned the plan of salvation from the teachings they received in the spirit world.
Anh chị em em bổ ích nỗ lực lúc biết rằng họ đang học được chiến lược cứu giúp rỗi tự hầu như lời đào tạo và giảng dạy nhận ra vào trái đất linh hồn.

Xem thêm: Y8 De Che Nam Lun - De Che Nam Lun Game Forum


At the end of New Moon, the Volturi discover that Bella, a human, has learned that vampires exist and demvà that she become a vampire or else be killed.
Cuối Trăng non, Volturi tìm hiểu ra Bella, một nhỏ tín đồ, đã biết rõ sự trường tồn của ma cà Long, cùng buộc cô nên chọn biến ma cà Long, hoặc bị tiêu diệt.
Đài truyền hình BBC News believed that DPRK Supreme Leader Kyên ổn Jong-un could potentially learn from tuongthan.vnetnam"s social, political & economic history during the second Trump-Klặng summit.
BBC News tin tưởng rằng Klặng Jong-un có thể có chức năng học hỏi từ lịch sử dân tộc xóm hội, chủ yếu trị cùng tài chính của VN trong hội nghị thượng đỉnh Trump-Kyên lần trang bị nhì.
Listeners were encouraged lớn read the Bible carefully, taking the time lớn tuongthan.vnsualize Scriptural accounts & to associate new points with things already learned.
Cử tọa được khuyến khích phát âm Kinh Thánh một cách kỹ càng, dành thời hạn để hình dung các lời tường thuật của Kinc Thánh và liên kết rất nhiều điểm new với phần lớn điều đã học.
When I went back khổng lồ my classroom in the fall, my students were able to lớn use the same methods that I had learned in the summer on a river in their own baông chồng yard, the Chicago River, to lớn do real science.
lúc quay lại lớp học vào kì thu, học sinc của mình cũng rất có thể áp dụng phương thức tương tự để làm khoa học như tôi vẫn làm cho trong ngày hè trên sông Chicago.
In addition lớn showing consideration & love for their fellowmen, these former vandals have learned khổng lồ “hate what is bad.”
Ngoài tuongthan.vnệc tỏ lòng quan tâm và tình yêu tmùi hương đối với người đồng nhiều loại, những người dân trước đây phá hoại vẫn học “ghét sự ác”.
In 2012, Google announced that they had a deep learning algorithm watch YouTube tuongthan.vndeos and crunched the data on 16,000 computers for a month, and the computer independently learned about concepts such as people và cats just by watching the tuongthan.vndeos.

Xem thêm: Choi Game Nông Trại Trong Hoa Qua, Choi Game Nông Trại Hoa Qua Online


Năm 2012, Google thông tin bọn họ đã gồm một giải mã "học sâu" xem được tuongthan.vndeo trên YouTube với lấy dữ liệu tự 16,000 máy tuongthan.vn tính trong một tháng, với máy tính xách tay đã học tập một cách độc lập những tư tưởng "người" cùng "mèo" chỉ bởi bài toán coi những tuongthan.vndeos.
Anh ta học mọi lí vày và duyên cớ, phần lớn nguim nhân cùng hệ trái, đầy đủ điều phải chăng, hồ hết điều bất thích hợp lí
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M