Puzzle Là Gì

  -  
<"pʌzl>
*danh từ
 thắc mắc khó khăn đọc, thắc mắc nặng nề trả lời
 their reason for doing it is still a puzzle khổng lồ me
 so với tôi, nguim nhân khiến bọn họ có tác dụng những điều đó vẫn tồn tại là điều bí hiểm
 câu đố, trò đùa (nhằm mục đích test kiến thức và kỹ năng, tài khéo léo..)
 crossword puzzles
 trò chơi ô chữ
 jigsaw puzzle
 trò nghịch thêm hình
 to find the answer to/solve a puzzle
 tìm thấy câu trả lời/giải được một câu đố
 lớn phối a puzzle for somebody/phối sometoàn thân a puzzle
 đặt câu đố đến ai
 vấn đề nặng nề xử, sự việc khó khăn giải quyết và xử lý, vấn đề nan giải
 a Chinese puzzle
 câu đố rắc rối; vụ việc trắc trở nặng nề giải quyết và xử lý
*nước ngoài rượu cồn từ
 làm cho bồn chồn, làm khó khăn xử, có tác dụng lúng túng
 her reply puzzled me
 câu trả lời của cô ý ta khiến cho tôi bối rối
 I"m puzzled by his failure to reply/that he hasn"t replied to my letter
 tôi khôn cùng nặng nề xử về vấn đề nó không trả lời thư của tôi
 he puzzled his brain lớn find the answer
 nó cân nhắc siêu lung để kiếm tìm câu trả lời
 they are puzzled (about) what khổng lồ do next/how to lớn react
 bọn họ lo lắng về vấn đề đề nghị làm gì tiếp theo/buộc phải làm phản ứng như thế nào
 (to lớn puzzle over something) hoảng loạn, khó xử (xem xét thâm thúy về đồ vật gi nhằm hiểu)
 she"s puzzling over his strange letter for weeks
 cô ta bồn chồn trong cả mấy tuần về bức tlỗi lạ đời của anh ấy
 (lớn puzzle something out) quan tâm đến nhằm tìm ra giải thuật đáp mang đến mẫu gì; câu trả lời được
 the teacher left the children to lớn puzzle out the answer lớn the problem themselves
 thầy giáo làm cho những em từ bỏ cân nhắc tìm thấy câu vấn đáp mang lại bài toán

puzzleIn.1) to solve a puzzle 2) a crossword puzzle; jigsaw puzzle (AE; BE has jigsaw) 3) a puzzle to (the whole matter was a puzzle khổng lồ the police) IIv.1) (d; intr.) to lớn puzzle over (khổng lồ puzzle over a problem) 2) (R) it puzzled me that they never answered the telephone
puzzle▸ verb1
her decision puzzled me: PERPLEX, confuse, bewilder, bemuse, baffle, mystify, confound, nonplus; informal flummox, faze, stump, beat; N. Amer.informal discombobulate.

Bạn đang xem: Puzzle là gì

2she puzzled over the problem: THINK HARD ABOUT, mull over, muse over, ponder, contemplate, meditate on, consider, deliberate on, chew over, wonder about.3she tried khổng lồ puzzle out what he meant: WORK OUT, underst&, comprehkết thúc, sort out, reason out, solve sầu, make sense of, make head or tail of, unravel, decipher; informal figure out, suss out.▸ noun the poem has always been a puzzle: ENIGMA, mystery, paradox, conundrum, poser, riddle, problem; informal stumper.

Xem thêm: Game Moto Dia Hinh 3D - Game Moto Địa Hình Rừng, Game Tính Điểm


* danh từ
- sự hoảng sợ, sự cạnh tranh xử - vụ việc nặng nề xử, vụ việc cực nhọc giải quyết và xử lý, vấn đề nan giải - trò chơi đố; câu đố a Chinese puzzle ~ câu đố rắc rối; sự việc băn khoăn khó giải quyết* nước ngoài cồn từ - có tác dụng hoảng sợ, có tác dụng cạnh tranh xử to lớn puzzle about (over) a problem ~ hoảng loạn về một vụ việc, cạnh tranh xử về một sự việc . lớn puzzule out - lời giải được (câu đố, bài bác tân oán gai góc...)
puzzle■ verb 1》 confuse (someone) on tài khoản of being difficult to lớn understvà. 2》 think hard about something difficult to understand. ■ noun 1》 a game, toy, or problem designed khổng lồ chạy thử ingenuity or knowledge. 2》 a puzzling person or thing. Derivatives
puzzlementnoun puzzlernoun puzzlingadjective puzzlinglyadverb OriginC16: of unknown origin.
I
noun1. a particularly baffling problem that is said to lớn have a correct solution- he loved to solve sầu chessmate puzzles- that"s a real puzzler • Syn: puzzler , mystifier , teaser• Derivationally related forms: mystify (for: mystifier ), puzzle (for: puzzler ) Hypernyms: problem Hyponyms: sudoku , word square , acrostic2. a game that tests your ingenuity Hypernyms: game Hyponyms: Chinese puzzle , jigsaw puzzle , tangram , crossword puzzle , crosswordII verb1.

Xem thêm: Trở Kháng Của Loa Là Gì - Và Cách Phối Ghép Loa Và Amply Phù Hợp Nhất

be a mystery or bewildering lớn ( Freq. 6)- This beats me!- Got me--I don"t know the answer!- a vexing problem- This question really stuck me • Syn:perplex , vex , stick , get , mystify , baffle , beat , pose , bewilder , flummox , stupefy , nonplus , gravel , amaze , dumbfound• See Also: puzzle over , puzzle out• Derivationally related forms:stupefaction (for: stupefy ), bewilderment (for: bewilder ), poser (for: pose ), bafflement (for: baffle ), mystification (for: mystify ), mystifier (for: mystify ), mystery (for: mystify ), puzzlement , puzzler Hypernyms:confuse , throw , fox , befuddle , fuddle , bedevil , confound , discombobulate • Hyponyms: stump , mix up , riddle , elude , escape• Verb Frames:- Something ----s somebody- The bad news will puzzle him- The good news will puzzle her- The performance is likely lớn puzzle Sue2. be uncertain about; think about without fully understanding or being able to decide- We puzzled over her sudden departure• Derivationally related forms: puzzlement • Hypernyms:chew over , think over , meditate , ponder , excogitate , contemplate , muse , reflect , mull , mull over , ruminate , speculate• Verb Frames:- Somebody ----s PP- Sam và Sue puzzle over the results of the experiment