Reward là gì

  -  
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Reward là gì

*
*
*

reward
*

reward /ri"wɔ:d/ danh từ sự ttận hưởng, sự thưởng công; sự báo ân, sự báo oán tiền ttận hưởng, vật dụng thưởng trọn (mang lại ai bắt được tầy...) sự trả lại tài sản mất nước ngoài hễ từ thưởng, thưởng công; báo bổ, báo oán
thù laoLĩnh vực: giao thông và vận tảithưởngphần thưởngthưởngmonetary reward: chi phí thưởngtiền hoa hồngtiền thưởngtrả côngtrả thù laoextrinsic rewardthù lao trả thêmpecuniary rewardthù lao bởi tiền

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): reward, reward, rewarding, unrewarding

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): reward, reward, rewarding, unrewarding


*Xem thêm: Powerpoint Trò Chơi Lật Mảnh Ghép Violet, Trò Chơi Lật Mảnh Ghép Trên Powerpoint Hay Tuyệt

*

*

reward

Từ điển Collocation

reward noun

1 for effort, etc.

ADJ. considerable, great, high, huge, rich Top athletes enjoy rich rewards. | fitting, just, suitable, well-deserved | poor, scant It was a poor reward for years of devoted service. | tangible Victory brought glory as well as more tangible rewards. | economic, financial, material, monetary

VERB + REWARD earn, enjoy, gain, get, obtain, reap, receive We are just starting lớn reap the rewards of careful long-term planning. | bring, have, provide Hard work usually brings its own rewards. | deserve sầu You deserve a reward for all your efforts.

PREP. as a ~ Give sầu yourself some time off as a reward. | ~ for a reward for hard work rewards for employees who vày their jobs well

PHRASES reward enough The look on her face when I told her was reward enough.

2 for helping the police

ADJ. big, huge, large, substantial | $đôi mươi,000, £10,000, etc. | cash

VERB + REWARD offer, put up | give sb, pay sb | clayên ổn | get, receive

REWARD + NOUN money

PREPhường. ~ for There is a reward for information leading to lớn an arrest.

Từ điển WordNet


n.

payment made in return for a service renderedthe offer of money for helping to find a criminal or for returning lost property

v.
Xem thêm: Phàm Nhân Tu Tiên - Phi Thăng Tiên Giới Thiên, Đại Kết Cục Đã Ra

English Synonym and Antonym Dictionary

rewards|rewarded|rewardingsyn.: award compensate pay remunerateant.: punish punishment